Vedtekter org år 2018/2019

VEDTEKTER 

UNGHJELP 

§1 Navn 
Organisasjonens navn er Unghjelp, og forkortes til UH. Det engelske navnet er Youthhelp.  

§2 Formål 
Unghjelp er en frivillig organisasjon som skal jobbe for å fremme kunnskap om psykisk helse blant unge, og jobbe for å gjøre psykisk helse mindre tabu.  
 
§3 Tilknytning  
Unghjelp er en selvstendig ungdoms- og interesseorganisasjon. Organisasjonen er upolitisk, religiøst uavhengig og nøytral.  
 
§4 Kontingent og støttemedlemskap  
De frivillige i Unghjelp betaler en årlig kontingent som er med på å drifte organisasjonen. Faktura blir sendt ut i månedsskifte juni/juli, og skal betales innen forfallsdato. Dersom den frivillige ikke betaler fakturaen innen forfallsdato vil dette være grunnlag for en oppsigelse fra stillingen i Unghjelp. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
 
§5 Årsmøte  
Årsmøtet er Unghjelps høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen slutten av august, og skriftlig innkallingen sendes ut fra styret minst to måneder i forkant til de i organisasjon. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt inn til styret senest en uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for de frivillige senest tre uker før årsmøtet.  
 
Alle frivillige i Unghjelp har tilgang til årsmøtet. Årsmøtet har myndigheten til å invitere andre personer til å være tilstede som observatører. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
 
Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt fra noen andre.  
 
For å endre vedtekter eller organisasjonsplattformen må det være flertall med mer enn 2/3 av stemmene. Ved andre valg er det vanlig flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
 
§6 Årsmøtets saksliste 
Årsmøtet skal: 
– Godkjenne innkalling  
– Godkjenne delegater 
– Godkjenne saksliste og forretningsorden 
– Valg av ordstyrer og referent 
– Valg av tellekorps  
– Valg av protokollunderskrivere 
– Behandle Unghjelp sin årsmelding 
– Behandle Unghjelp sitt regnskap  
– Fastsette kontingenten 
– Godkjenne Unghjelp sitt budsjett 
– Behandle innkomne forslag 
– Behandle vedtekter 
– Behandle organisasjonsplattform 
– Valg av styre
 
Årsmøtet er beslutningsdyktige når årsmøtet er kalt inn i tråd med vedtekter, og halvparten av delegatene er tilstede i møterommet.  
 
§7 Stemmerett og valgbarhet 
Alle frivillige i Unghjelp som møter opp på årsmøtet, som avholdes en gang i året, har stemmerett.  
 
Alle som jobber i Unghjelp skal som hovedregel få lov til å stille til valg som styremedlemmer.  
 
Ved stemmelikhet i personvalg åpnes det for at kandidatene kan presentere seg selv igjen. Hvis stemmelikhet forekommer igjen vil valgkomiteen sin innstilling avgjøre valget.  
 
§8 Ekstraordinære årsmøter  
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret, teamledere eller halvparten av de frivillige i organisasjonen, mener det er behov for det. Møteinnkallelse for ekstraordinære årsmøter skal inntreffe senest 2 uker før møtet. Et ekstraordinært årsmøte kan skje over Skype.  
 
Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.  
 
§9 Styret 
Unghjelp skal ledes av et arbeidende styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. De har ansvar for at organisasjonen blir drevet i samsvar med vedtektene, organisasjonsplattformen og årsmøtets bestemmelser. Styret fatter vedtak i alle saker som ligger innenfor styrets myndighet.

Styret skal: 
– Holde kontakten med de frivillige
– Utarbeide forslag til årsmøtet 
– Iverksette årsmøtets bestemmelser 
– Være ansvarlig for Ungdomshjelpen 
 
Styret har mandat til å gjøre redaksjonelle endringer i informasjonsmateriell og styringsdokumenter.  
 
Styret har totalt fem styremedlemmer. En leder, en nestleder og tre styremedlemmer.  
Styret skal etterstrebes og ha en jevn fordeling teamledere og ungdomshjelpere. 
Styret skal ha minst tre møter hvert år, som skal legges hver fjerde måned. Det skal etterstrebes at minst et av styremøtene skjer ved et møte utenfor Skype, og det bør prioriteres at dette skal være møtet hvor styret planlegger årsmøtet.  
 
Det skal være tid til å omstrukturere seg når et nytt styre kommer inn. Ved fratredelse av vervene Leder/nestleder midt i organisasjonsåret skal det være en fratredelsesavtale der påstartede oppgaver gjennomføres og overføres til styret.
 
 
§10 Økonomi  
Unghjelps økonomi består av kontingent, støttemedlemskap og donasjoner. UngHjelp har et levende budsjett gjennom året, som styret regulerer. Organisasjonen er åpen for en revisor, men dette skal avgjøres på hvert årsmøte.  
 
Unghjelp er åpen for å ta imot donasjoner, Leder og Nestleder har sammen beslutningsmyndighet til å godkjenne eller avslå donasjoner, så lenge dette er i tråd med Unghjelp sine vedtekter og organisasjonsplattform.  
 
§11 Samarbeid 
Unghjelp kan starte og avslutte samarbeidsavtaler med andre organisasjoner, etater og tilbud så lenge det er i tråd med Unghjelp sine vedtekter og organisasjonsplattform.  
 
§12 Mistillit 
Alle frivillige i Unghjelp kan fremme mistillitsforslag eller klage på en med styreverv eller en annen frivillig i organisasjonen. Mistillitsforslag og klager skal sendes til styret, og det er styret som behandler dem. Gjelder saken ett av styremedlemmene må vedkommende forlate møtet mens saken diskuteres. Vedtak om mistillit krever 2/3 flertall.  
 
Dersom styret ikke ser hendelsene som alvorlig nok til å vedta som mistillit kan de likevel skrive klager på frivillige og styremedlemmer i organisasjonen.  
 
Ved grove tilfeller kan tapet av muligheten til å inneha tillitsverv og styreverv være permanent.  
 
§13 Vedtektsendringer og ikrafttredelse  
Vedtektsendringer skjer på årsmøtet. Ved valg av endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Normalt skjer vedtektsendringer etter årsmøtet, dersom årsmøtet ikke gjør andre bestemmelser.  
 
§14 Oppløsning 
Oppløsning bestemmes på et årsmøte, og 2/3 flertall må forekomme for at vedtaket skal gå igjennom. Ved oppløsning skal organisasjonens verdier overføres til en virksomhet som er ideologisk nærliggende organisasjonens arbeidsområde. Nærmere beslutning om dette vedtas av årsmøtet.